Running Ntopng, how long?

How long can you run ntopng for?