Running Ntopng, how long?


(Lewis) #1

How long can you run ntopng for?